ගුරු මාර්ගෝපදේශය

Click s10tim145.pdf link to view the file.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය සහ විෂය නිර්දේශය