ගුරු මාර්ගෝපදේශය

Click s10tim104.pdf link to view the file.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය සහ විෂය නිර්දේශය