ගුරු මාර්ගෝපදේශය

Click s10tim118.pdf link to view the file.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය