ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ගුරු මාර්ගෝපදේශය
Click sg10tim_Isl.pdf link to view the file.