2013 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(උතුරු පළාත) පිළිතුරු පත්‍ර

2013 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(උතුරු පළාත) පිළිතුරු පත්‍ර
Click SOL_Eng_Ans_nothern_2013.pdf link to view the file.