වයඹ පළාත - අවසාන වාර පරීක්ෂණය - I පත්‍රය - 2016

වයඹ පළාත - අවසාන වාර පරීක්ෂණය - I පත්‍රය - 2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Part I.pdf ஐ சொடுக்குக