අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ 2022(2023)- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I/II

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ 2022(2023)- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I/II