வினாக்கட்டமைப்பு - கல்வி அமைச்சு

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_bst_p-1_mp_moe_str2023.pdf ஐ சொடுக்குக