முன்னோடி பரீட்சை வினாத்தாள் பகுதி-1 - 2023 கல்வி அமைச்சு

Click tal_bst_p-1_mp_moe_2023.pdf link to view the file.