முன்னோடி பரீட்சை வினாத்தாள் பகுதி-II&III-புள்ளித்திட்டம்- 2023 கல்வி அமைச்சு

Click tal_Agri_p-IIIII_mp_moe_ans_2023.pdf.pdf link to view the file.