ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න - වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයන ශාඛාව - අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2023(2024)