2013 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(උතුරු පළාත) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I

2013 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(උතුරු පළාත)
Click SOL_His_paper1_nothern_2013.pdf link to view the file.