2011 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(බස්නාහිර පළාත) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I / II

2011 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(බස්නාහිර පළාත)
Click SOL_Cath_PP_Paper1_WP2011.pdf link to view the file.