භෞතික විද්‍යාව 2013 පිළිතුරු

භෞතික විද්‍යාව 2013 පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு S_AL_Phy_ModelAnswer12_2013.pdf ஐ சொடுக்குக