කෘෂි විද්‍යාව 2013 පිළිතුරු

කෘෂි විද්‍යාව 2013 පිළිතුරු
Click S_AL_Agr_ModelAnswer12_2013.pdf link to view the file.