අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙල විභාගය 2021(2022)- සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදය I/II

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙල විභාගය 2021(2022)- සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදය I/II

Click Sol_2021_Appreciation Sinhala_pp_I_II.pdf link to view the file.