තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය_ii රචනා 2013

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය_ii රචනා 2013
Click al_it_rev_p2_essay_2013.pdf link to view the file.