අ.පො.ස. සාමාන්‍යය පෙළ 2021 - විද්‍යුත් ලේඛණකරණය හා ලඝුලේඛනය I/II