චිත්‍ර - උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - පිළිතුරු පත්‍රය II - සෞන්දර්යය ශාඛාව - අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2022(2023)