භෞතික විද්‍යාව 2014 පිළිතුරු

භෞතික විද්‍යාව 2014 පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு s_al_phy_modelans_2014.pdf ஐ சொடுக்குக