மாதிரி வினாத்தாள் பகுதி-I (வட.மா.க.தி)- 2021

Click tal_Mus_mp_np_p1_2021.pdf link to view the file.