மாதிரி வினாத்தாள் (வட.மா.க.தி) - 2021

Click tal_is.civ_mp_np_2021.pdf link to view the file.