மாதிரி வினாத்தாள் பகுதி-II (வ.மா.க.தி)-2021

Click tal_bus_mp_np_p2_2021.pdf.pdf link to view the file.