மாதிரி வினாத்தாள் (வட.மா.க.தி)- 2021

Click tal_geo_mp_np_p1_p2_2021.pdf link to view the file.