மாதிரி வினாத்தாள் பகுதி- II (வ.மா.க.தி)-2021

Click tal_mus_mp_np_p1_p2_2021.pdf.pdf link to view the file.