மாதிரி வினாத்தாள் (வட.மா.க.தி) part 1- 2021

Click tal_Logic_mp_np_p1_2021.pdf link to view the file.