மாதிரி வினாத்தாள் (வட.மா.க.தி) part 1- 2021

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_BTec_mp_np_p1_2021..pdf ஐ சொடுக்குக