மாதிரி வினாத்தாள் - பகுதி I (வட. மா.க.தி)-2021

Click tal_tam_mp_np_p2_2021.pdf link to view the file.