மாதிரி வினாத்தாள் (வட. மா.க.தி)-2021

Click tal_log_mp_np_p2_2021.pdf link to view the file.