மாதிரி வினாத்தாள் - பகுதி 1 (வட.மா.க.தி) - 2021

Click tal_sft_mp_np_p1_2021.pdf.pdf link to view the file.