இந்திய வரலாறு-மாதிரி வினாத்தாள்-பகுதி-II-(வட.மா.க.தி)- 2021

Click tal_ind_his_mp_np_p2_2021.pdf link to view the file.