மாதிரி வினாத்தாள் பகுதி-IIA (வ.மா.க.தி)-2021

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_phy_mp_np_p2A_2021.pdf.pdf ஐ சொடுக்குக