மாதிரி வினாத்தாள் பகுதி-IIA (வ.மா.க.தி)-2021

Click tal_phy_mp_np_p2A_2021.pdf.pdf link to view the file.