மாதிரி வினாத்தாள்-பகுதி-II-(வட.மா.க.தி)- 2021

Click tal_acc_mp_np_p2_2021.pdf link to view the file.