மாதிரி வினாத்தாள் - பகுதி II (வட.மா.க.தி) - 2021

Click tal_med_mp_np_p2_2021.pdf.pdf link to view the file.