ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය (නව නිර්දේශය)

Click SG06_dan_tim.pdf link to view the file.

6 ශ්‍රේණිය