අවස්ථාවන්ට උචිත ලෙස ආහාර පිළිගැන්වීම සැලසුම් කිරීම