රකින විට පරිසරය රැකෙනු ඇත අප සැම ට නව සම්පතක් එක් කිරීම