மாதிரி வினாத்தாள் - கல்வி அமைச்சு மற்றும் e-தக்சலாவ-2022-2

Click tol_Tam_Mp2_Moe_2022.pdf link to view the file.