අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ 2016 -චීන I/II

Click 2016-OL-Chinese-Past-Paper.pdf link to view the file.