ආයෝජන මාර්ගවල ප්‍රතිලාභ- 10/11 ශ්‍රේණී සඳහා වීඩියෝ පාඩම් මාලාවට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් පිළිතුරු

Click 19- Answer-G11-L8-V2.pdf link to view the file.