ඉලක්ක වෙළඳපොල -10/11 ශ්‍රේණි සඳහා වීඩියෝ පාඩම් මාලාවට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් පිළිතුරු

Click 17- Answer-G11-L3-V2.pdf link to view the file.