අලෙවිකරණය හැඳින්වීම -10/11 ශ්‍රේණි සඳහා වීඩියෝ පාඩම් මාලාවට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් පිළිතුරු

Click 16- Answer-G11-L3-V1.pdf link to view the file.