ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය

Click eGr12TG German.pdf link to view the file.