අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ 2020-නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය I/II