අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ 2020-රුසියන් I/II

Click russian.pdf link to view the file.