ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අයත් ජනපද 50න් 49ක්

Click 52.jpg link to view the file.