ඉන්දියාවේ භූ ලක්ෂණ හා පැරණි නගර කිහිපයක්

Click 22.jpg link to view the file.