ඉන්දියාවේ භූ ලක්ෂණ හා පැරණි නගර

Click 12.jpg link to view the file.