ඉන්දියාවේ භූ විෂමතා ලක්ෂණ

Click 7.jpg link to view the file.